Σπουδές - εργασία στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, το κάθε πανεπιστήμιο ή επιχείρηση θέτει τα δικά του κριτήρια αποδοχής. Αναφορικά με την απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η κατοχή ενός Proficiency ενδέχεται να μην είναι αρκετή, καθώς προτιμάται ένα πιστοποιητικό διεθνούς αναγνώρισης με συγκεκριμένο βαθμό και με πρόσφατο χρόνο απόκτησής του. Προτού προβούμε σε συμπλήρωση μιας αίτησης, ενημερωνόμαστε κατάλληλα και προετοιμαζόμαστε αναλόγως!