Σπουδές - εργασία στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, το κάθε πανεπιστήμιο ή επιχείρηση θέτει τα δικά του κριτήρια αποδοχής. Αναφορικά με την απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η κατοχή ενός Proficiency ενδέχεται να μην είναι αρκετή, καθώς προτιμάται ένα πιστοποιητικό διεθνούς αναγνώρισης (π.χ. IELTS ή TOEFL) με συγκεκριμένο βαθμό καθώς και με πρόσφατο χρόνο απόκτησής του.

Προτού προβούμε σε συμπλήρωση μιας αίτησης, ενημερωνόμαστε κατάλληλα και προετοιμαζόμαστε αναλόγως!